Ghadirian Note7

Apr 5, 2010

Cave غار

طراحی سکانسی مانند غار جادوگر،برای هر طراحی جذاب است. در این غار، جادوگر و دستیارانش تلاش دارند تا اجنه وشیاطین را مادی کنند . این غار قدمت بسیار زیادی دارد و در محراب آن مجسمه ملوخ نصب میباشد تا مراسم شیطان پرستی واهدای قربانی انجام گردد. برای شروع طرح هایی جهت درک فضا با نرم افزار سه بعدی و نیز در قالب نقاشی اجرا نمودم و با صحبت درباره آنها به طرح نهایی که به ایده های کارگردان و فیلم بردار نزدیک بود رسیدیم.

Designing a sequence like the magician's cave is enjoyable for any designer. Magician and his assistants are trying to physical Jinns and Satans in this cave that have a late antiquity. There is a statue of Malukh in its altar to do the Satanism ceremonies and to sacrifice for Satans.
To start, I made some designs with 3D software and also with Painting to understand the atmosphere and by talking about them, I reached the ideas that were near to what director and cinematographer had thought.بنا بود وسعت غار را درمرحله پس تولید و با کامپیوتر انجام دهیم لذا باید طرح ها دقیق بوده و محدوده ساخت دکور مشخص می شود. در طرح ها حد اقل فضا برای ساخت تعیین گردید و نقشه فنی آن تهیه وبرای ساخت تحویل آقای حمید رحمانی که از مجریان خوب و کار بلد هستند داده شد.

It was agreed to enlarge the cave in post production stage with Computer, so designs should be subtle and limits of decor should be realized. The less space to make décors was designed and technical plan of it was prepared and sent to Mr. Hamid Rahmani who is an experienced executor.در زمان ساخت دکور به دلیل کوچک بودن پلاتو ونبودن وسعت لازم برای ساخت، مجبور به تغییراتی در طرح شدیم، که این تغییرات مقداری به پیش بینی های فیلم بردار و کارگردان در جهت فضا سازی لطمه زد و همچنین مشکلاتی برای نور پردازی ایجاد نمود. لازم به ذکر است که در این گونه دکور ها باید فاصله ای مناسب بین دکور و پرده آبی ایجاد نمود تا در
هنگام نور پردازی انعکاس نور پرده، به دکور اصابت نکند.

In building period, because Plato was small and it hadn't enough wide, we had to make some changes in decor that these changes damaged ideas of director and cinematographer in rooming and also made problems for lighting. It is necessary to say that we should make a well-set distance between decor and bluescreen chroma key in this kind of spaces, not to reflect the light of the blue screen on the decor.Making Path طريقه ساختبرای ساخت دکور از چوب و نئوپان جهت زیر کار و برای پوشش دیواره غار از مقوای کفاشی استفاده گردید.به دلیل داشتن پلانهایی از زاویه بالا طبق طرح ، کف سکو را با قطعات یونولیت فشرده پوشاندیم. بعد از نصب قطعات مقوا و یونولیت ، برای ایجاد جنسیت(تکسچر) از ترکیب گچ ، چسب چوب ، مل و رنگ پودری بافت مناسب را ایجاد نمودیم. شاخصه دکور های این فیلم، تطبیق دقیق اجرای دکورها با طرح های آن می باشد چرا که به دلیل استفاده از کامپیوتر جزییات در مرحله پس تولید اهمیت زیادی پیدا می کند مخصوصا با توجه به آشنا نبودن کامل گروه به تکنیک و کاربرد کامپیوتر در فیلم، این حساسیت شدیدتر جلوه می کرد.

To make décor, we used from wood and Particle board for foundation and shoemaking pasteboard to cover the walls of the cave. Because of having Plans of high angel imaging, we covered the bottom of the Platform with compressed Polystyrene. Then to make Textures, we used from mixture of Plaster, Wood Glue, Mel and Powder Color. The specification of the decors of this Film is its correcting with beginning designs; because of using computer, details are very important in post production stage especially because of less knowledge of the group with techniques of visual effects and usage of computer in this film, the sensitiveness would be more.
Making of the Statues ساخت مجسمه هابر اساس تحقیقات وسیع گروه در مورد شیطان پرستی و آیین آنها ، تصمیم گرفته شد تا مجسمه ملوخ در سکویی محراب گونه ساخته و نصب گردد. به همین منظور طرح مجسمه ها آماده وتحویل آقای حمید رحمانی که تجارب زیادی را در ساخت مجسمه های فیلم یوسف پیامبر(ع) کسب کرده بود گردید.

Based on the wide domain researches of our group about Satanism and its rules and costumes, we decided to make and put the Statue of Malukh on a platform looks like altar. Because of that we prepared the plans and gave them to Mr. Hamid Rahmani that had many experiences in making statues of 'Josef the prophet' TV series.

< Statue of Dagon ---- Statue of Malukh >

مدتی بعد وقتی برای تحویل گرفتن مجسمه ها به پلاتو رفتم با مجسمه ای بسیار خوش تراش ومتناسب مواجه شد و از آقای حمید رحمانی بسیار قدر دانی کردم. ولی سر مجسمه تنها قسمتی بود که با طرح هماهنگ نبود ،قابل ذکر است که در زمان بازدید مجسمه در مرحله تراش دادن یونولیت یاد آور شده بودم که سر مجسمه باید طبق طرح مانند سر شیر باشد و ساخت آن با مجسمه های زمان فرعون باید متفاوت باشد . چرا که خشونت وقدمت موجود در طراحی ، از نظر مفهومی برایم مهم بود ،لذا تقاضای اصلاح سر مجسمه را داشتم .

After a while, when I went to visit the statues at Plato, I saw a well set and well cut statue and I thanked him very much. BUT the head of Malukh was the only part that wasn't like the plan. I had mentioned them that its head should be like a Lion as it was in the plan and it is different from the statues of Pharaohs Period. Because the harshness and antiquity of design was important for me as concept, so I asked for its correction.

ایشان مدت زیادی را جهت ساخت دکور و نیز ساخت مجسمه ها به صورت پیوسته کار کرده بودند و خستگی و فشار کار در صورتشان دیده می شد و همچنین زمان زیادی برای تحویل مجموعه کار های محوله نداشت. به همین جهت از ایشان اجازه خواستم تا خود مشغول ساختن وتعویض سر مجسمه شوم که با بزرگواری پذیرفتند. اره را در دست گرفته وسر مجسمه را جدا وبا تراشیدن یونولیت شروع به ساخت سر جدید نمودم ، این کار به قدری لذت بخش بود که تراش آن در همان روز به اتمام رسید و بر بدن مجسمه نصب گردید و در روز بعد رنگ آمیزی آن کامل شد .

He had continuously worked a long time to prepare décor and to make the statues, so tiredness and pressure of it was appear in his face and also he hadn't much time to finish his duty. Because of that I asked him for permission to make and change the head of the statue myself that he accepted. I took a saw and detached the head and started to cut polystyrene for a new head. It was so enjoyable that I finished and located it on the body that day and it was painted the next day.


با تکمیل مجسمه ها و نصب آنها بر روی سکو ساخت غار به اتمام رسید وغار برای فیلم برداری آماده شد. بعد از اتمام فیلم برداری نسبت به هر پلان طرح های تکمیلی اجرا و برای کارهای كامپیوتری تحویل متخصصان خارجی گردید .

By making the statues and putting them on the platform, the making of the cave was finished and it was ready for filming.After finishing of filming, due to any plan, we made complementary designs and we gave them to foreign specialists to add computer effects.The Tunnel of the Cave تونل منتهي به غارساخت تونل منتهی به غار توسط استاد کاظم فریبرزی در مجموعه دکور شهر اریحا ساخته شد. ایشان در ابتدا دالانی با چوب ساختند و با مقوای کفاشی و یونولیت آن را پوشش دادند.

Making of the tunnel that ends to the cave, was done by Mr. Kazem Fariborzi in the décor of Ariha city. At first he made a with wood and covered it with shoemaking pasteboard and polystyrene.
در نهایت با مواد ترکیبی سطح دیوار غار را پوشانده و جنسیت مناسب را ایجاد و رنگ آمیزی نمودند.

At the End he covered the wall of the tunnel with the mixture and painted it and made used texture.


Link: http://www.hamidghadirian.com/index-f.html

0 Comments نـظــر:

Post a Comment